Οικοσελίδα

Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισµού για την Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών Επιτευγµάτων (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement) (IEA) είναι µία διεθνής Έρευνα στον χώρο της εκπαίδευσης, η οποία ξεκίνησε το 1995. O ΙΕΑ έχει 50 ιδρυµατικά µέλη από χώρες όπως ο Καναδάς, η Αγγλία, η Ιαπωνία, η Σιγκαπούρη και οι Ηνωµένες Πολιτείες. Η Έρευνα TIMSS επιβλέπεται και συντονίζεται από τον Διεθνή Οργανισµό για την Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών Επιτευγµάτων (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement) (IEA), ο οποίος έχει την ευθύνη για τον σχεδιασµό και την εφαρµογή της, ακολουθώντας αυστηρά επιστηµονικά κριτήρια και ποιοτικούς ελέγχους. Επιπλέον, σε κάθε χώρα ορίζεται ένα Συντονιστικό Εθνικό Κέντρο TIMSS. Στην Κύπρο, ο ρόλος αυτός έχει ανατεθεί στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού.

H πρώτη από μια σειρά διεθνών ερευνών μεγάλης κλίμακας για μέτρηση των τάσεων στην επίδοση των μαθητών1 ξεκίνησε το 1995 και σε αυτή την πρώτη έρευνα πραγματοποιήθηκε σύγκριση της επίδοσης των μαθητών σε 45 χώρες, στις τάξεις 3η, 4η, 7η και 8η (δηλαδή Γ΄ και Δ΄Δημοτικού και Α΄ και Β΄ Γυμνασίου). Η έρευνα μέτρησε, επίσης, την επίδοση μαθητών Γ΄ Λυκείου. Η επόμενη υλοποίηση της έρευνας TIMSS (1999) σύγκρινε την επίδοση 38 χωρών στην 8η τάξη (Β΄ Γυμνασίου). Η πλειοψηφία των συμμετεχουσών χωρών είχε λάβει μέρος στην έρευνα και το 1995. Η TIMSS διεξήχθη για τρίτη φορά για τις τάξεις 4η και 8η το 2003 με τη συμμετοχή μαθητών από 49 χώρες. Στη συνέχεια διεξήχθη το 2007 και το 2011. Η ΤΙΜSS 2019 είναι η έβδομη υλοποίηση της έρευνας. Η Κύπρος έχει συμμετάσχει σε όλους τους κύκλους της έρευνας TIMSS, έκτος από το 2011.

Η έρευνα TIMSS διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια και εξετάζει δύο γνωστικά αντικείμενα, τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες. Πραγματοποιείται στη Δ΄ Δημοτικού, Β΄ Γυμνασίου. Η συμμετοχή της Κύπρου στην Έρευνα TIMSS 2015 αφορούσε μόνο στον πληθυσμό της Δ΄ Δημοτικού. Κατά το 2019, η συμμεμτοχή της Κύπρου επεκτείνεται και στη Β' Γυμνασίου. 

Περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα TIMSS μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://timssandpirls.bc.edu/.

 

Τελευταία Νέα