Οικοσελίδα

Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισµού για την Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών Επιτευγµάτων (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement - IEA) είναι µία διεθνής έρευνα στον χώρο της εκπαίδευσης, η οποία ξεκίνησε το 1995. Διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια και επικεντρώνεται στην επίδοση μαθητών/τριών Δ΄ Δηµοτικού και Β΄ Γυµνασίου σε δύο γνωστικά αντικείμενα, τα Μαθηµατικά και τις Φυσικές Επιστήµες. Εκτός από την επίδοση, η έρευνα TIMSS εξετάζει, επίσης, πρόσθετους παράγοντες που αφορούν στους ίδιους τους/τις μαθητές/μαθήτριες, αλλά και στο οικογενειακό και σχολικό τους περιβάλλον.

O ΙΕΑ έχει 50 ιδρυτικά µέλη από χώρες όπως ο Καναδάς, η Αγγλία, η Ιαπωνία, η Σιγκαπούρη και οι Ηνωµένες Πολιτείες. Η Έρευνα TIMSS επιβλέπεται και συντονίζεται από τον Διεθνή Οργανισµό για την Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών Επιτευγµάτων (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement - IEA), ο οποίος έχει την ευθύνη για τον σχεδιασµό και την εφαρµογή της, ακολουθώντας αυστηρά επιστηµονικά κριτήρια και ποιοτικούς ελέγχους. Επιπλέον, σε κάθε χώρα ορίζεται ένα Συντονιστικό Εθνικό Κέντρο TIMSS. Στην Κύπρο, ο ρόλος αυτός έχει ανατεθεί στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η πρώτη έρευνα TIMSS πραγματοποιήθηκε το 1995 και σε αυτήν συγκρίθηκε η επίδοση των μαθητών/μαθητριών σε 45 χώρες, στις βαθμίδες 3, 4, 7 και 8 (δηλαδή Γ΄και Δ΄Δημοτικού και Α΄και Β΄ Γυμνασίου). Η έρευνα μέτρησε τότε και την επίδοση μαθητών Γ΄ Λυκείου. Στην επόμενη έρευνα (TIMSS 1999) έγινε σύγκριση της επίδοσης 38 χωρών στην 8η βαθμίδα (Β΄ Γυμνασίου). Η πλειοψηφία των συμμετεχουσών χωρών είχε λάβει μέρος στην έρευνα και το 1995. Η TIMSS διεξήχθη για τρίτη φορά για τις βαθμίδες 4 και 8 το 2003, με τη συμμετοχή μαθητών/μαθητριών από 49 χώρες. Στη συνέχεια διεξήχθη το 2007, το 2011, το 2015 και το 1919, οπότε και ξεκίνησε η μετάβαση στην ηλεκτρονική αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθητών/μαθητριών (eTIMSS). Η ΤΙΜSS 2023 αποτελεί τον όγδοο κύκλο υλοποίησης της έρευνας. Οι χώρες που για οποιονδήποτε λόγο δεν θα συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική εκδοχή της έρευνας, δεν θα έχουν τη δυνατότητα αξιολόγησης σε νέα έργα.

Η Κύπρος συμμετείχε σε όλους τους κύκλους της έρευνας TIMSS, έκτος από το 2011. Η συμμετοχή της χώρας μας στην Έρευνα TIMSS 2015 αφορούσε μόνο στον πληθυσμό της Δ΄ Δημοτικού. Για το 2019, η συμμετοχή της Κύπρου επεκτάθηκε και στην Β' Γυμνασίου. 

Περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα TIMSS μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://timssandpirls.bc.edu/.