Επίδοση Μαθητών

Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών και των μαθητριών στην TIMSS επικεντρώνεται σε δύο άξονες: (α) στο γνωσιολογικό/εννοιολογικό περιεχόμενο και (β) το γνωστικό πεδίο. Ο πρώτος άξονας αφορά στην επάρκεια των μαθητών και των μαθητριών σε προκαθορισμένες θεματικές ενότητες για το κάθε γνωστικό αντικείμενο, ενώ ο δεύτερος στις διεργασίες σκέψης που απαιτούνται από τους μαθητές και τις μαθήτριες, προκειμένου να ανταποκριθούν στα έργα αξιολόγησης.