Φυσικές Επιστήμες

Εστίαση σε θεματικές ενότητες 

Το δοκίμιο αξιολόγησης για τις Φυσικές Επιστήμες εστιάζει σε τρεις θεματικές ενότητες: «Βιοεπιστήμες», «Φυσική και Χημεία» και «Γεωεπιστήμες». Στον πιο κάτω πίνακα αναλύεται περαιτέρω το περιεχόμενο της κάθε θεματικής ενότητας.

 

Θεματική Περιοχή Συνοπτικό περιεχόμενο
Βιοεπιστήμες Χαρακτηριστικά οργανισμών και διεργασίες που συμβαίνουν στον κύκλο ζωής τους
Φυσική και Χημεία -Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης/αλλαγές στην ύλη
-Μορφές ενέργειας/διάδοση ενέργειας
-Δυνάμεις και κίνηση
Γεωεπιστήμες -Δομή/Φυσικά χαρακτηριστικά/Φυσικοί πόροι της Γης
-Διεργασίες που συμβαίνουν στη Γη
-Γη και ηλιακό σύστημα

 

Εστίαση σε γνωστικό πεδίο

Στον πιο κάτω πίνακα φαίνεται το περιεχόμενο που αποδόθηκε στο καθένα από τα τρία γνωστικά πεδία στα οποία επικεντρώθηκε το δοκίμιο αξιολόγησης.

 

Γνωστικό Πεδίο Συνοπτικό περιεχόμενο
Γνώση (Knowing) Ανάκληση, αναγνώριση και περιγραφή γεγονότων, εννοιών και διαδικασιών για θεμελιώδη στοιχεία των Φυσικών Επιστημών
Εφαρμογή (Applying) Ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και εννοιολογικής κατανόησης για την παραγωγή εξηγήσεων για φαινόμενα και την επίλυση πρακτικών προβλημάτων.
Συλλογισμός (Reasoning) Αξιοποίηση στοιχείων/τεκμηρίων και επιστημονικής γνώσης σε διεργασίες ανάλυσης, σύνθεσης και παραγωγής γενικεύσεων (συχνά στο πλαίσιο ανοίκειων καταστάσεων)