Φυσικές Επιστήμες

 

Α. Εστίαση στο γνωσιολογικό/εννοιολογικό περιεχόμενο (Θεματικές ενότητες)

Ο πρώτος άξονας αξιολόγησης της επίδοσης αφορά στην επάρκεια των μαθητών και των μαθητριών σε προκαθορισμένες θεματικές ενότητες για το κάθε γνωστικό αντικείμενο.

 

Δ' Δημοτικού

Το δοκίμιο αξιολόγησης για τις Φυσικές Επιστήμες εστιάζει σε τρεις θεματικές ενότητες: Βιοεπιστήμες, Φυσική και Χημεία, και Γεωεπιστήμες. Στον πιο κάτω πίνακα αναλύεται περαιτέρω το περιεχόμενο της κάθε θεματικής ενότητας (TIMSS 2019).

 

Θεματική Περιοχή Συνοπτικό περιεχόμενο
Βιοεπιστήμες

Χαρακτηριστικά οργανισμών και διεργασίες που συμβαίνουν στον κύκλο ζωής τους

Κύκλος ζωής, αναπαραγωγή και κληρονομικότητα

Οργανισμοί, περιβάλλον και οι αλληλεπιδράσεις τους

Οικοσυστήματα

Υγεία των ανθρώπων
Φυσική και Χημεία

Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης/αλλαγές στην ύλη

Μορφές ενέργειας/διάδοση ενέργειας

Δυνάμεις και κίνηση
Γεωεπιστήμες

Δομή/Φυσικά χαρακτηριστικά/Φυσικοί πόροι της Γης

Διεργασίες που συμβαίνουν στη Γη

Γη και ηλιακό σύστημα

 

Β' Γυμνασίου

Το δοκίμιο αξιολόγησης για τις Φυσικές Επιστήμες στη Β' Γυμνασίου εστιάζει σε τέσσερις θεματικές ενότητες: Βιολογία, Χημεία, Φυσική και Γεωγραφία. Στον πιο κάτω πίνακα αναλύεται περαιτέρω το περιεχόμενο της κάθε θεματικής ενότητας (TIMSS 2019).

 

Θεματική Περιοχή Συνοπτικό περιεχόμενο
Βιολογία

Χαρακτηριστικά οργανισμών και διεργασίες που συμβαίνουν στον κύκλο ζωής τους

Τα κύτταρα και οι λειτουργίες τους

Κύκλος ζωής, αναπαραγωγή και κληρονομικότητα

Οργανισμοί, περιβάλλον και οι αλληλεπιδράσεις τους

Ποικιλότητα, προσαρμογή και φυσική επιλογή

Οικοσυστήματα

Υγεία των ανθρώπων
Χημεία

Σύσταση της ύλης

Ιδιότητες της ύλης

Χημική αλλαγή
Φυσική

Καταστάσεις στη φύση και αλλαγές στην ύλη

Μετατροπές μορφής και διάδοση ενέργειας

Φως και ήχος

Ηλεκτρισμός και μαγνητισμός

Δυνάμεις και κίνηση
Γεωγραφία

Δομή/Φυσικά χαρακτηριστικά

Διεργασίες που συμβαίνουν στη Γη, κυκλικές διαδικασίες και ιστορία

Φυσικοί πόροι της Γης, χρήση και διατήρηση

Η Γη και το ηλιακό σύστημα στο σύμπαν

 

Β. Εστίαση σε γνωστικό πεδίο

Ο δεύτερος άξονας στον οποίο στηρίζεται η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών και των μαθητριών, αφορά στο γνωστικό πεδίο, και πιο συγκεκριμένα, στις διεργασίες σκέψης που απαιτούνται από τους μαθητές και τις μαθήτριες, προκειμένου να ανταποκριθούν στα έργα αξιολόγησης. Επικεντρώνεται σε ένα σχήμα που αποτελείται από τις ακόλουθες τρεις γνωστικές διεργασίες: Γνώση, Εφαρμογή και Συλλογισμό. Στον πιο κάτω πίνακα φαίνεται το περιεχόμενο που αποδόθηκε στο καθένα από τα τρία γνωστικά πεδία στα οποία επικεντρώθηκε το δοκίμιο αξιολόγησης τόσο για τη Δ' Δημοτικού όσο και για τη Β' Γυμνασίου (TIMSS 2019).

 

Γνωστικό Πεδίο Συνοπτικό περιεχόμενο
Γνώση (Knowing) Ανάκληση, αναγνώριση και περιγραφή γεγονότων, εννοιών και διαδικασιών για θεμελιώδη στοιχεία των Φυσικών Επιστημών
Εφαρμογή (Applying) Ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και εννοιολογικής κατανόησης για την παραγωγή εξηγήσεων για φαινόμενα και την επίλυση πρακτικών προβλημάτων.
Συλλογισμός (Reasoning) Αξιοποίηση στοιχείων/τεκμηρίων και επιστημονικής γνώσης σε διεργασίες ανάλυσης, σύνθεσης και παραγωγής γενικεύσεων (συχνά στο πλαίσιο ανοίκειων καταστάσεων)