Φυσικές Επιστήμες

 

Φυσική

1995

2003

2007

2011

2015

2019

Χημεία

2007

2015

2019

Υλικό από άλλους κύκλους της έρευνας TIMSS 

Βιολογία

2007

2015

2019

Γεωεπιστήμες

2007

2015

2019