Άλλοι Παράγοντες

Εκτός από την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες, το πλαίσιο αξιολόγησης της έρευνας TIMMS επικεντρώνεται και σε μια δεύτερη διάσταση η οποία περιλαμβάνει μια σειρά από παράγοντες που παρουσιάζουν, δυνητικά, σύνδεση με την επίδοση. Στους διάφορους κύκλους υλοποίησης της έρευνας διερευνήθηκαν διάφοροι παράγοντες.

Συνοπτικά, οι παράγοντες που διερευνήθηκαν, με βάση τα δεδομένα της TIMSS 2019, περιλαμβάνουν: (α) τη στήριξη που παρέχεται από το οικογενειακό περιβάλλον, (β) τη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού και τους διαθέσιμους σχολικούς πόρους, (γ) το σχολικό κλίμα, (δ) την πειθαρχία και την ασφάλεια στο σχολείο, (ε) την κατάρτιση και το υπόβαθρο των εκπαιδευτικών και διευθυντών/διευθυντριών, (στ) τη διδασκαλία στην τάξη και (ζ) τις αντιλήψεις, τις στάσεις και την αυτοπεποίθηση των μαθητών/τριών απέναντι στα υπό εξέταση μαθήματα. Ο καθένας από τους παράγοντες αναλύεται σε μια σειρά από επιμέρους συνιστώσες, για τις οποίες λήφθηκε πρόνοια ώστε να συλλεγεί σχετική πληροφόρηση μέσα από τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια. Στον πίνακα πιο κάτω καταγράφονται οι παράγοντες και οι αντίστοιχες συνιστώσες.

 

Παράγοντας   Πτυχές που διερευνήθηκαν
Στήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον

Διαθέσιμοι πόροι στο οικογενειακό περιβάλλον

Γλώσσα επικοινωνίας στο σπίτι και γλώσσα εξέτασης

Εμπλοκή γονέων/κηδεμόνων σε δραστηριότητες πρώιμου γλωσσικού ή μαθηματικού γραμματισμού με τα παιδιά τους πριν τη φοίτησή τους στο δημοτικό σχολείο

Έκταση προσχολικής εκπαίδευσης

Ετοιμότητα για το σχολείο

Μαθηματικές και γλωσσικές δεξιότητες των παιδιών πριν φοιτήσουν στο δημοτικό σχολείο

Σύνθεση μαθητικού πληθυσμού και διαθέσιμοι σχολικοί πόροι

Σύνθεση μαθητικού πληθυσμού σε σχέση με οικονομικό υπόβαθρο

Ποσοστό μαθητών/τριών που έχουν ως μητρική γλώσσα τη γλώσσα εξέτασης

Bαθμός μαθησιακής ετοιμότητας κατά την εγγραφή των παιδιών στο δημοτικό σχολείο

Επίδραση πιθανών ελλείψεων που αντιμετωπίζουν τα σχολεία σε πόρους/εξοπλισμό στη δυνατότητά τους να επιτελούν τον διδακτικό τους ρόλο

Σχολικό Κλίμα

Βαθμός ικανοποίησης γονέων/κηδεμόνων για το σχολείο των παιδιών τους

Έμφαση του σχολείου στην ακαδημαϊκή επιτυχία

Ικανοποίηση εκπαιδευτικών για το επάγγελμά τους

Tο αίσθημα του ανήκειν των μαθητών/τριών

Ασφάλεια στο σχολείο

Απόψεις διευθυντών/τριών γιατα ζητήματα πειθαρχίας στο σχολείο

Απόψεις εκπαιδευτικών για το επίπεδο ασφάλειας και τάξης στο σχολείο

Σχολικός εκφοβισμός

Κατάρτιση και Υπόβαθρο εκπαιδευτικών και διευθυντών

Ανώτατο επίπεδο σπουδών εκπαιδευτικών

Κατανομή εκπαιδευτικών ανάλογα με το αντικείμενο των βασικών τους σπουδών

Χρόνια υπηρεσίας εκπαιδευτικών/διευθυντών

Διδασκαλία στην τάξη

Διδακτικός χρόνος

Αξιοποίηση Η.Υ από τους μαθητές/μαθήτριες κατά τη διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών

Έμφαση που δίνεται στη διερεύνηση κατά τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστήμων

Διαθέσιμοι πόροι στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Δυσκολίες που σχετίζονται με τους μαθητές/μαθήτριες και η επίδρασή τους στη διδασκαλία

Συχνότητα απουσιών μαθητών/τριών

Αντιλήψεις, στάσεις, αυτοπεποίθηση μαθητών/τριών

Αντιλήψεις μαθητών/τριών για τη σαφήνεια στη διδασκαλία του μαθήματος

Στάσεις των μαθητών/τριών απέναντι στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες

Αυτοπεποίθηση μαθητών/τριών στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες