Άλλοι Παράγοντες

Εκτός από την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες, το πλαίσιο αξιολόγησης της έρευνας TIMMS επικεντρώθηκε και σε μια δεύτερη διάσταση η οποία περιλαμβάνει μια σειρά από παράγοντες που παρουσιάζουν, δυνητικά, σύνδεση με την επίδοση.


Οι διάφοροι παράγοντες καταγράφονται στην αριστερή στήλη του πίνακα ενώ η δεύτερη περιγράφει τις συγκεκριμένες πτυχές που διερευνήθηκαν για τον καθένα.

 

Παράγοντας   Πτυχές που διερευνήθηκαν
Στήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον • Διαθέσιμοι πόροι στο οικογενειακό περιβάλλον
• Συχνότητα χρήσης της ελληνικής γλώσσας στο σπίτι
• Στάσεις των γονέων ως προς τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες
• Εμπλοκή γονέων σε δραστηριότητες πρώιμου γλωσσικού ή μαθηματικού γραμματισμού με τα παιδιά τους πριν τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο
• Έκταση προσχολικής εκπαίδευσης
• Ετοιμότητα για το σχολείο
• Δεξιότητες των παιδιών πριν φοιτήσουν στο δημοτικό σχολείο
Σύνθεση μαθητικού πληθυσμού και διαθέσιμοι σχολικοί πόροι • Σύνθεση μαθητικού πληθυσμού σε σχέση με οικονομικό υπόβαθρο
• Ποσοστό μαθητών που έχουν ως μητρική γλώσσα την ελληνική
• Bαθμός μαθησιακής ετοιμότητας κατά την εγγραφή των παιδιών στο Δημοτικό σχολείο
• Επίδραση πιθανών ελλείψεων που αντιμετωπίζουν τα σχολεία σε πόρους/εξοπλισμό στην δυνατότητα τους να επιτελούν το διδακτικό τους ρόλο
• Προβλήματα με τις συνθήκες στο σχολείο και τους διαθέσιμους πόρους
Σχολικό Κλίμα • Βαθμός ικανοποίησης γονέων από τη λειτουργία του σχολείου των παιδιών τους
• Έμφαση στην ακαδημαϊκή επιτυχία
• Ικανοποίηση εκπαιδευτικών για το επάγγελμά τους
• Προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί
• Tο αίσθημα του ανήκειν των μαθητών
Ασφάλεια στο σχολείο • Ζητήματα πειθαρχίας στο σχολείο
• Απόψεις εκπαιδευτικών για το επίπεδο ασφάλειας και τάξης που παρέχει το σχολείο
• Σχολικός εκφοβισμός
Κατάρτιση και Υπόβαθρο εκπαιδευτικών και διευθυντών • Ανώτατο επίπεδο σπουδών εκπαιδευτικών
• Κατανομή εκπαιδευτικών ανάλογα με το αντικείμενο των βασικών τους σπουδών
• Χρόνια υπηρεσίας εκπαιδευτικών
• Εμπλοκή εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης στα Μαθηματικά  τα τελευταία δύο χρόνια
• Ανώτατο επίπεδο σπουδών διευθυντών
• Χρόνια υπηρεσίας διευθυντών
Διδασκαλία στην τάξη • Διδακτικός χρόνος
• Βαθμός στον οποίο τα παιδιά έχουν διδαχθεί τις θεματικές ενότητες των δοκιμίων αξιολόγησης
• Αξιοποίηση Η/Υ από τους μαθητές κατά τη διδασκαλία των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών
• Έμφαση που δίνεται στη διερεύνηση κατά τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστήμων
• Διαθέσιμοι πόροι στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών
• Δυσκολίες που σχετίζονται με τους μαθητές και η επίδρασή τους στη διδασκαλία
• Συχνότητα απουσιών μαθητών
Βαθμός εμπλοκής και στάσεις μαθητών • Αντιλήψεις μαθητών για την εμπλοκή τους στο μάθημα
• Στάσεις που εκφράζουν οι μαθητές ως προς τα μαθήματα των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών
• Αυτοπεποίθηση μαθητών ως προς τα μαθήματα των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών