Μαθηματικά

Εστίαση σε θεματικές ενότητες 

Το δοκίμιο αξιολόγησης για τα Μαθηματικά εστιάζει σε τρεις θεματικές ενότητες: "Αριθμοί", "Γεωμετρικά σχήματα και μέτρηση" και "Αναπαράσταση Δεδομένων". Στον πιο κάτω πίνακα αναλύεται περαιτέρω το περιεχόμενο της κάθε θεματικής ενότητας.

 

Θεματική Περιοχή Συνοπτικό περιεχόμενο
Αριθμοί -Ακέραιοι Αριθμοί
-Κλάσματα και Δεκαδικοί
-Μαθηματικές εκφράσεις, απλές εξισώσεις και σχέσεις
Γεωμετρικά σχήματα και μέτρηση -Σημεία, ευθείες και γωνιές
- Δισδιάστατα και τρισδιάστατα σχήματα
Αναπαράσταση Δεδομένων Ανάγνωση, ερμηνεία και αναπαράσταση δεδομένων που παρουσιάζονται σε διάφορες μορφές

 

Εστίαση σε γνωστικό πεδίο

Στον πιο κάτω πίνακα φαίνεται το περιεχόμενο που αποδόθηκε στο καθένα από τα τρία γνωστικά πεδία στα οποία επικεντρώθηκε το δοκίμιο αξιολόγησης για τα Μαθηματικά.

 

Γνωστικό Πεδίο Συνοπτικό περιεχόμενο
Γνώση (Knowing) Ανάκληση γνώσης αναφορικά με έννοιες και διαδικασίες
Εφαρμογή (Applying) Ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και εννοιολογικής κατανόησης για την απάντηση σχετικών ερωτήσεων και την επίλυση προβλημάτων
Συλλογισμός (Reasoning) Ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και εννοιολογικής κατανόησης σε ανοίκειες καταστάσεις που υπερβαίνουν τα προβλήματα ρουτίνας (π.χ. προβλήματα πολλαπλών πράξεων)