Μαθηματικά

 

Α. Εστίαση στο γνωσιολογικό/εννοιολογικό περιεχόμενο (Θεματικές ενότητες)

Ο πρώτος άξονας αξιολόγησης της επίδοσης αφορά στην επάρκεια των μαθητών και των μαθητριών σε προκαθορισμένες θεματικές ενότητες για το κάθε γνωστικό αντικείμενο

 

Δ' Δημοτικού

Το δοκίμιο αξιολόγησης για τα Μαθηματικά εστιάζει σε τρεις θεματικές ενότητες: Αριθμοί, Γεωμετρικά σχήματα και μέτρηση, και Δεδομένα. Στον πιο κάτω πίνακα αναλύεται περαιτέρω το περιεχόμενο της κάθε θεματικής ενότητας (TIMSS 2019).

 

Θεματική Περιοχή Συνοπτικό περιεχόμενο
Αριθμοί Ακέραιοι Αριθμοί
Κλάσματα και Δεκαδικοί
Μαθηματικές εκφράσεις, απλές εξισώσεις και σχέσεις
Γεωμετρικά σχήματα και μέτρηση Σημεία, ευθείες και γωνίες
Δισδιάστατα και τρισδιάστατα σχήματα
Δεδομένα

Ανάγνωση, ερμηνεία και αναπαράσταση δεδομένων που παρουσιάζονται σε διάφορες μορφές

Αξιοποίηση δεδομένων στην επίλυση προβλήματος

 

Β' Γυμνασίου

Το δοκίμιο αξιολόγησης για τα Μαθηματικά εστιάζει σε τέσσερις θεματικές ενότητες: Αριθμοί, Άλγεβρα, Γεωμετρία, και Δεδομένα και Πιθανότητες. Στον πιο κάτω πίνακα αναλύεται περαιτέρω το περιεχόμενο της κάθε θεματικής ενότητας (TIMSS 2019).

 

Θεματική Περιοχή Συνοπτικό περιεχόμενο
Αριθμοί 

 
Ακέραιοι αριθμοί
Κλάσματα και δεκαδικοί 
Λόγοι, αναλογίες και ποσοστά
Άλγεβρα Μαθηματικές εκφράσεις, πράξεις και εξισώσεις
Σχέσεις και συναρτήσεις
Γεωμετρία Γεωμετρικά σχήματα και μέτρησης
Δεδομένα και Πιθανότητες Δεδομένα
Πιθανότητες

 

Β. Εστίαση σε γνωστικό πεδίο

Ο δεύτερος άξονας στον οποίο στηρίζεται η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών και των μαθητριών, αφορά στο γνωστικό πεδίο, και πιο συγκεκριμένα, στις διεργασίες σκέψης που απαιτούνται από τους μαθητές και τις μαθήτριες, προκειμένου να ανταποκριθούν στα έργα αξιολόγησης. Επικεντρώνεται σε ένα σχήμα που αποτελείται από τις ακόλουθες τρεις γνωστικές διεργασίες: Γνώση, Εφαρμογή και Συλλογισμό. Στον πιο κάτω πίνακα φαίνεται το περιεχόμενο που αποδόθηκε στο καθένα από τα τρία γνωστικά πεδία στα οποία επικεντρώθηκε το δοκίμιο αξιολόγησης για τα Μαθηματικά τόσο στη Δ' Δημοτικού όσο και στη Β' Γυμνασίου (TIMSS 2019).

 

Γνωστικό Πεδίο Συνοπτικό περιεχόμενο
Γνώση (Knowing) Ανάκληση γνώσης αναφορικά με έννοιες και διαδικασίες
Εφαρμογή (Applying) Ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και εννοιολογικής κατανόησης για την απάντηση σχετικών ερωτήσεων και την επίλυση προβλημάτων
Συλλογισμός (Reasoning) Ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και εννοιολογικής κατανόησης σε ανοίκειες καταστάσεις που υπερβαίνουν τα προβλήματα ρουτίνας (π.χ. προβλήματα πολλαπλών πράξεων)