Στοιχεία Επικοινωνίας

Εθνικό Κέντρο  TIMSS

Κέντρο Εκπαιδευτκής Έρευνας και Αξιολόγησης

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 40 Λεωφ. Μακεδονίας
2238, Λατσιά

T: 22 402388
F: 22 560118

Ιστοχώρος: http://www.keea.pi.ac.cy/timss/

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: timss@cyearn.pi.ac.cy