Συντονιστές/Συντονίστριες (School Coordinator)

 

TIMSS 2023

 

TIMSS 2019

Ορισμός Σχολικού Συντονιστή (appointment of school coordinator) (μέχρι/by 7/12/2018)

Υποβολή Καταλόγου Επιλέξιμων Τμημάτων (μέχρι 17/1/2019)

Υποβολή Εντύπων Σύνδεσης Μαθητή/Εκπαιδευτικού (upload Student/Teacher Linkage Forms)  (μέχρι/by 8/2/2019)

Αποκλεισμός ημερομηνιών για διεξαγωγή της εξέτασης (exclusion of test dates) (μέχρι/by 22/2/2019)

Ενημέρωση Σχολικών Συντονιστών (παρουσίαση)