Πλαίσιο Αξιολόγησης

Το πλαίσιο αξιολόγησης στο οποίο στηρίζεται η TIMSS περιλαμβάνει δύο διαστάσεις. Η πρώτη αφορά στην επίδοση των μαθητών στα δύο γνωστικά αντικείμενα (Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες) ενώ η δεύτερη εστιάζεται σε παρεμφερείς παράγοντες που παρουσιάζουν δυνητικά σύνδεση με την επίδοση.